„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на един брой апарат за ТЕКАР терапия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД

Home / Профил на купувача / „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на един брой апарат за ТЕКАР терапия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД
„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на един брой апарат за ТЕКАР терапия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № B2.9a.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020)“

ПУБЛИКУВАНО В АОП ПОД №04882-2020-0002

Обявление за прекратяване /20.10.2020 г./


Решение /24.09.2020/

Указания

Утвърдителен Протокол

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4


Покана за отваряне на ценови предложения /15.07.2020 г./


Протокол №1 – /27.05.20 г./


Решение за изменение (22.04.2020 год.)


РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ П

Документация TEKAR

Образци TEKAR

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение №2 Проект на договор

espd-request