Във връзка с изпълнението на проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и Договор за субсидия № В2.9а.05/15.12.2017 г., който се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие и Националните фондове на страните участнички във Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020),
Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Девин“, гр. Девин (Р. България) в качеството си на проектен партньор закупи медицинска апаратура с цел да осигури достъп на пациентите до високоспециализирана консултативна здравна помощ. В рамките на изграждания „мост“ за телемедицина дейностите на болницата ще бъдат подпомагани от Диагностично – консултативен център „Александровска”, гр. София, който е партньор по проекта. Предстои калибриране и тестване на закупената медицинска апаратура, както и допълнителни дейности във връзка с предоставянето на здравни консултации и помощ, съвмвстно с медицинския персонал на ДКЦ „Александровска“ във връзка с функционирането на моста за телемедицина.

С изпълнението на дейностите по проекта, МБАЛ Девин се стреми да подобри достъпа до първичната здравна помощ и до висококачествено оборудване за лечение и диагностика на пациентите, които се намират в отдалечени или труднодостъпни региони по отношение на социално значимите болести.