Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на МБАЛ Девин ЕАД

Предмет на поръчката

„Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на ”МБАЛ Девин” ЕООД по проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № B2.9a.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020).

ОБЯВА

Информация за обява

Документация1

Документация


Линк към АОП:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080710


DOGOVOR