Категория: <span>Home</span>

Публикация

„МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД – гр.Девин ОБЯВЯВА конкурс за длъжностите:

„МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД – гр.Девин О  Б   Я   В   Я  В  А КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: Началник отделение „Хирургия“ Началник отделение „Вътрешни болести “ Началник отделение „Педиатрия“ Началник отделение „Нервни болести“ Началник отделение „Образна диагностика“ Началник отделение „Клинична лаборатория“ Главна медицинска сестра       ДОКУМЕНТИ

Публикация

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Девин ЕАД за 2015 год.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “МБАЛ Девин ЕАД” с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: Е-31-00-003499/21.01.2015 ОБЯВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДОКУМЕНТИ