Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Девин ЕАД за 2015 год.

Home / Home / Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Девин ЕАД за 2015 год.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “МБАЛ Девин ЕАД”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: Е-31-00-003499/21.01.2015


ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ДОКУМЕНТИ